Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

TA ČR vytváří prostředí pro rovné příležitosti žen a mužů. Sází při tom i na Logib

Téma rovného odměňování mužů a žen rezonuje nejen v komerční, ale i ve veřejné sféře. Intenzivně se mu věnuje také významný poskytovatel podpory výzkumu Technologická agentura ČR (TA ČR), pro kterou je otázka spravedlivého odměňování součástí systematického odstraňování bariér na poli výzkumu, vývoje a inovací. Projekt 22 % K ROVNOSTIdlouhodobě spolupracuje s agenturou na využívání unikátního analytického nástroje Logib, jenž odhaluje nerovnosti v odměňování a pomáhá tak k narovnání podmínek v této oblasti.

Stávající kultura a organizační nastavení uchazečů o podporu ne vždy vytváří prostředí pro rovné příležitosti žen a mužů. Důsledkem je, že toto pracovní prostředí prozatím nedokáže přilákat a dlouhodoběji si udržet dostatek žen,“ uvádí Táňa Hálová Perglová, ředitelka sekce průřezových a mezinárodních agend TA ČR. Jak dodává, důvody nižšího zapojení žen do výzkumných aktivit je nutné hledat v nastavení podmínek pro slaďování pracovního a soukromého života, přetrvávající předpojatosti vůči schopnostem žen, způsobech rekrutace nových zaměstnankyň a zaměstnanců, nastavení podmínek pro kariérní růst a v neposlední řadě v nerovném odměňování.

TA ČR podporuje výzkum z veřejných zdrojů, tedy prostředků nás všech – mužů i žen. Na nás na všechny má podpořený výzkum a inovace také dopad. Je proto důležité umět reflektovat ve výzkumu či inovacích genderovou dimenzi a usilovat o to, aby výzkum a inovace stejnou měrou zvyšovaly kvalitu života mužů i žen,” říká ředitel agentury Martin Bunček. Agentura proto podporuje genderovou diverzitu nejen ve výzkumných týmech a v obsahu výzkumu a inovací, ale také ve veřejných soutěžích. Znamená to, že při hodnocení některých veřejných soutěží zvýhodňuje uchazeče o dotace, pro které je rovnost odměňování mužů a žen samozřejmou součástí politiky dané organizace. Pomáhá jí v tom také nástroj Logib používaný ve Švýcarsku, který byl v projektu 22 % K ROVNOSTI adaptován na naše podmínky a je dál rozvíjen pro českém prostředí. Součástí genderové rovnosti, ke které se agentura hlásí, je také vyvážené zastoupení žen a mužů mezi hodnotiteli projektů ucházejících se o dotační podporu.

„TA ČR podporuje výzkum z veřejných zdrojů, tedy prostředků nás všech – mužů i žen. Je proto důležité umět reflektovat ve výzkumu či inovacích genderovou dimenzi a usilovat o to, aby výzkum a inovace stejnou měrou zvyšovaly kvalitu života mužů i žen.”

ředitel agentury TAČR Martin Bunček

TA ČR bonifikuje férové zaměstnavatele

V roce 2019 TA ČR úspěšně pilotovala nástroj Logib v rámci veřejné soutěže v Programu ZÉTA a zavedla bonifikaci zaměstnavatelů, kteří za sebou mají analýzu odměňování žen a mužů, mimo jiné i tímto nástrojem. V následujícím roce pak TA ČR přistoupila k témuž v Programu ÉTA. „S TA ČR jsme rozvinuli unikátní spolupráci, která významně přispívá k otevírání otázky rovného odměňování žen a mužů na řadě univerzit a výzkumných ústavů, kam by jinak téma pronikaloobtížněji kvůli specifické situaci ve způsobu odměňování ve výzkumu,“ zdůrazňuje Lenka Simerská, hlavní gestorka týmu 22 % K ROVNOSTI. K zaměstnavatelům, kteří touto analýzou odměňování prošli, patří například Mendelova univerzita v Brně, Univerzita Hradec Králové, Botanický ústav, Ústav chemických procesů AV ČR, Archeologický ústav AV ČR v Brně, Ústav experimentální botaniky anebo Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy.

TA ČR jde příkladem

Agentura se neváhala podívat i do vlastních řad a nechala si zpracovat vlastní analýzu odměňování lidí od expertního týmu 22 % K ROVNOSTI. A může se pochlubit skvělým výsledkem. Pomocí nástroje Logib byl zjištěn očištěný tzv. „gender pay gap“ ve výši 4,2 %, který ovšem není statisticky významný. Znamená to, že v TA ČR nebyl identifikován systematický rozdíl v odměňování žen a mužů. Určité rozdíly v odměňování žen a mužů sice v TA ČR existují, avšak pouze mezi několika osobami. Stejně jako další subjekty, které prošly analýzou pomocí nástroje Logib, také TA ČR obdržela certifikát potvrzující výstup z analýzy.

       


Vývoj nového nástroje

Díky spolupráci s TA ČR se podařilo nástroj Logib dále rozvinout. Na podnět agentury vznikl v rámci projektu 22 % K ROVNOSTI nový nástroj, který zaměstnavateli spočítá, jak finančně nákladné by bylo postupné uzavírání tzv. očištěného gender pay gapu. Výhodou tohoto doplňkového nástroje je, že umožňuje modelovat různé scénáře postupného dorovnání rozdílů v odměňování zaměstnanců a zaměstnankyň.

Bonifikace se dočkají i malí zaměstnavatelé

Vedení TA ČR je analýzám prostřednictvím Logibu velmi nakloněno a plánuje další kroky na podporu rovného odměňování žen a mužů. Během příštího roku plánuje bonifikovat ve veřejných soutěžích vybraných programů zaměstnavatele, kteří se rozhodnou pro analýzu prostřednictvím nástroje Logib. „Aktivity pro vyrovnávání příležitostí mužů a žen ve výzkumu by měly být nedílnou součástí politiky poskytovatelů podpory,” věří Kamila Vávrová, místopředsedkyně TA ČR. Projekt 22 % K ROVNOSTI plánuje v roce 2022 převést do českého prostředí rovněž variantu nástroje Logib pro subjekty s méně než 50 zaměstnanci, takže do budoucna mohou získat bonifikaci za zlepšování pracovních podmínek a genderovou rovnost i malí zaměstnavatelé. „Touto cestou chceme analýzu odměňování žen a mužů zpřístupnit co nejširšímu spektru zaměstnavatelů v České republice, protože bez ní jen těžko zjistí, kde jim případné nerovnosti v odměňování vznikají a jak je postupně narovnávat,“ dodává Dita Jahodová, odborná garantka projektu 22 % K ROVNOSTI.

Sdílet
Sdílet
Naše stránky momentálně prochází rekonstrukcí, omluvte prosím nedostupnost některých funkcí.