Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Logib pomáhá zaměstnavatelům v rozvoji rovného odměňování

Helena Skálová, genderová expertka KA2

„O rovnosti v odměňování žen a mužů jsem už slyšela, ráda bych se dozvěděla víc!“ „Jsem zvědavý, co to ten Logib vlastně je a jak přesně rozdíly v odměňování měří.“ „Zaměstnavatele z našeho regionu, zajímá, jak to bude s povinností prokazovat rovné odměňování poté, co vstoupí v platnost evropská směrnice o transparentnosti. Může jim v tom pomoci právě třeba Logib?“

Tyto a další podobné otázky a očekávání formulovali účastníci a účastnice na samém začátku semináře nazvaného Logib jako pomocník k rozvoji rovného odměňování u zaměstnavatelů. Auditorium tvořili zástupci a zástupkyně krajských poboček Úřadu práce a jejich kontaktních pracovišť z celé České republiky. Na přelomu května a června 2022 jich ve 4 bězích absolvovalo seminář k Logibu přes čtyři desítky.

Co bychom měli o rovném odměňování určitě vědět?

Základ úvodní části semináře tvořila přednáška Petry Sofie Haken, zástupkyně vedoucí projektu 22 % k rovnosti. „Česká republika se k zajištění rovného odměňování žen a mužů zavázala na globální, evropské i národní úrovni. Přesto je rozdíl ve výdělcích, tedy hodnota GPG (pozn.: Gender Pay Gap) u nás stále velmi vysoká, aktuálně činí 15,2 %, což je v průměru 6 660 Kč, které scházejí každý měsíc ženám v peněženkách,“ uvedla Petra Sofie Haken. Na aktuálních statistických datech pak ukázala, jak se rozdíly v odměňování liší podle odvětví a oborů pracovních činností, a také podle věku, dosaženého vzdělání a úrovně pracovní pozice. Navzdory mírnému poklesu celkového rozdílu bohužel stále přetrvávají velké nerovnosti zejména na řídících a rozhodovacích pozicích (přes 25 %), u osob s vysokoškolským vzděláním (23 %) a ve věkové kategorii 40­–44 let (22 %), kde pozorujeme negativní vliv rodičovské pauzy na výši výdělku.

Po smršti čísel vykreslujících realitu České republiky v oblasti rovného odměňování následovala diskuze o příčinách, důsledcích a možných řešeních ne právě příznivé situace. Debata na všech seminářích byla živá, občas i bouřlivější, když došlo na genderové stereotypy ve výchově a vzdělávání, v rozdělení péče v rámci rodiny nebo na otázku vhodnosti určitých oborů pro ženy či muže. Vždy ale převládaly konstruktivní argumenty, které rezonovaly se záměrem motivovat zaměstnavatele k aktivní práci v oblasti rovného odměňování, což bylo i cílem celého semináře.

Analýza jako první krok na cestě ke spravedlivému odměňování

Důležitým pomocníkem pro rozvoj rovného odměňování u zaměstnavatelů je analytický nástroj Logib. Cílená analýza je prvním krokem na cestě k rovnému odměňování v každé firmě či instituci. Dita Jahodová, odborná garantka pro Logib, shrnula historii tohoto nástroje, který vznikl ve Švýcarsku, kde prošel i vědeckou evaluací na vzorku více než 1500 zaměstnavatelů. Existuje v několika jazykových mutacích (včetně češtiny) a i díky tomu je široce využívaný v mnoha evropských zemích. „Předností Logibu je to, že poskytuje zaměstnavateli nejen informaci o celkovém (neočištěném) rozdílu v příjmech žen a mužů, ale hlavně mu vypočítá tzv. očištěný Gender Pay Gap. Tedy rozdíl v odměňování žen a mužů, který zůstává po zohlednění vlivu náročnosti a odpovědnosti vykonávané práce, dosaženého vzdělání a délky praxe u zaměstnavatele či započitatelné praxe v případě platové sféry. Zaměstnavatelé mají jedinečnou příležitost využít tento nástroj spolu s odbornými konzultacemi zdarma,“ dodává Dita Jahodová.

Na počátku jsou vždy data

Helena Skálová, analytička a genderová expertka, pak účastníkům a účastnicím vysvětlila, jaké údaje je třeba do Logibu zadat, aby analýza mohla proběhnout: „Za přípravu dat pro analýzu je vždy zodpovědný zaměstnavatel, většinou je tímto úkolem pověřena odpovědná osoba z personálního úseku ve spolupráci s úsekem mzdovým. Základ tvoří data běžně dostupná z personalistických a mzdových programů, se kterými zaměstnavatelé zpravidla pracují, např. SAP, Vema, Helios a další.“ Osoba pověřená přípravou dat obdrží připravenou excelovou tabulku, kam je třeba zadat pro každého zaměstnance či zaměstnankyni jejich věk, délku praxe, nejvyšší dosažené vzdělání a pohlaví. Také je nutné uvést výši úvazku a měsíční příjem rozdělený na jednotlivé složky – základní mzdu či plat, příplatky, osobní ohodnocení a mimořádné odměny. Jako poslední krok zbývá určit míru náročnosti a odpovědnosti pracovních pozic. Samotná analýza probíhá na anonymizovaných datech, každému zadávanému člověku je přiřazen zpravidla číselný kód. Logib je tak bezpečným prostředím z pohledu ochrany citlivých osobních dat.

Co prozradí výsledky?

Účastníky a účastnice semináře samozřejmě zajímalo, co zaměstnavatelé získají, pokud věnují energii přípravě zdrojových dat.

Výsledky analýzy přináší přehledné slovní i grafické shrnutí rozdílů v příjmech žen a mužů podle pohlaví a dosaženého vzdělání, délky praxe u daného zaměstnavatele a náročnosti a odpovědnosti dané pracovní pozice. Ve výsledných grafech a tabulkách je přehledně uvedeno, kolik lidí celkem v jaké kategorii pracuje, jaký je podíl žen a mužů a jejich příjmů, a to jak v procentech, tak v konkrétních částkách.

Ačkoli je Logib především statistický analytický nástroj, který vyhodnocuje situaci u zaměstnavatele jako celku, je možné ve výsledcích dohledat i údaje pro každého konkrétního zaměstnance či zaměstnankyni. Na úrovni jednotlivých lidí je tak vidět, zda berou tolik, kolik by měli, ve vazbě na náročnost a odpovědnost své pracovní pozice a pracovní podmínky.  

Výsledky analýzy v neposlední řadě obsahují informaci o tom, jak velké rozdíly v příjmech žen a mužů připadají na jednotlivé složky výdělku – tedy, zda nerovnosti vznikají již v základu či jsou spíše typické pro osobní ohodnocení nebo odměny. Zaměstnavatel se také dozví, jaký je podíl žen a mužů na celkovém objemu finančních prostředků, které v analyzovaném období na mzdách či platech vyplatil.

Výsledky analýzy tak mohou zaměstnavatelům poskytnout většinu údajů, které budou potřebovat ve chvíli, kdy vstoupí v platnost směrnice o transparentnosti v odměňování.

Najdi 10 rozdílů!

V závěrečné fázi semináře přišla řada na praktický nácvik práce s Logibem. Ačkoli pracovníci a pracovnice Úřadů práce sami nebudou Logib přímo používat, je důležité, aby věděli, jak celý proces funguje a mohli tak zaměstnavatelům se zájmem o analýzu předat základní informace. Všichni účastníci a účastnice tak měli příležitost vyzkoušet si vložení dat do Logibu a spuštění analýzy. Obdrželi soubor s tabulkou již zpracovaných modelových vstupních dat a prázdný soubor obsahující Logib připravený k jejich importu a následné analýze. S připravenými vstupními daty to zabere pouze několik minut, a tak byli všichni po chvíli připraveni ke splnění závěrečného úkolu. Tím bylo identifikovat 10 zaměstnaných, jejichž příjmy vykazují největší rozdíly mezi tím, kolik by měli brát na základě náročnosti a odpovědnosti své pracovní pozice, a tím, kolik berou ve skutečnosti. Všem se to podařilo a závěr semináře tak mohl patřit diskuzi nad možnými příčinami zjištěných rozdílů.

„Umím si představit, že tohle bude některé firmy u nás v regionu zajímat.“ „U nás je to zatím spíš utopie, ale možná, když budou muset, až bude platit ta směrnice, tak se jim to bude hodit.“ „Jsem ráda, že jsem se s Logibem seznámila, budu to určitě sdílet s kolegy!“ V tomto duchu se nesla většina závěrečných komentářů před tím, než jsme se s účastníky a účastnicemi rozloučili.

Po posledním běhu jsme celý cyklus seminářů zhodnotili i se zástupcem Generálního ředitelství ÚP, Janem Bubou, vedoucím oddělení zprostředkování a poradenství, který realizaci vzdělávání zajišťoval logisticky. Na obou stranách panovala spokojenost a otevřenost k další spolupráci v oblasti rovného odměňování žen a mužů.

Za lektorský tým děkujeme všem účastníkům a účastnicím za aktivitu v průběhu seminářů a Generálnímu ředitelství ÚP za pohostinnost a profesionální zázemí výukové místnosti.

Sdílet
Sdílet
Naše stránky momentálně prochází rekonstrukcí, omluvte prosím nedostupnost některých funkcí.